[GRI 101, GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, GRI 102-56]

Transparentna komunikacja

Rozumiemy wagę odpowiedzialnej komunikacji z rynkiem, pracownikami oraz pozostałymi interesariuszami naszej Grupy. Od lat regularnie publikujemy sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności zarządu, a wysoka jakość naszych relacji inwestorskich została wyróżniona szeregiem prestiżowych nagród. Więcej informacji na ten temat znajduje się w 1. rozdziale – Nasz biznes.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport niefinansowy Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, opisujący nasze działania od stycznia 2016 do grudnia 2017. Publikacja powstała zgodnie ze Standardem Global Reporting Initiative w opcji Core oraz znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości. W kolejnych latach, odpowiadając na wymogi Ustawy o Rachunkowości (UoR), raportować będziemy w cyklu rocznym. Nasz raport niefinansowy swoim zasięgiem obejmuje Grupę Kapitałową Cyfrowy Polsat, a w szczególności dane dotyczące spółek:

communication

Z perspektywy osiąganych przychodów, posiadanych aktywów i charakteru prowadzonej działalności kluczowymi spółkami w naszej Grupie Kapitałowej są właśnie wyżej wymienione podmioty, które – w naszej ocenie – pozwalają na kompleksowe opisanie prowadzonego biznesu. Odpowiadając na wymogi zmienionej Ustawy o Rachunkowości, wszelkie dane prezentujemy w podziale na wyżej wymienione spółki, w tym w szczególności dane dotyczące naszego podmiotu dominującego tj. spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji, ale podczas jego sporządzenia korzystaliśmy z konsultacji eksperckich, w tym Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Deloitte.

Standard Global Reporting Initiative (GRI) – stanowi międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Zasady raportowania zdefiniowane przez GRI zostały stworzone jako międzynarodowe ramy dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji. Uwzględniają one praktyczne aspekty funkcjonowania różnorodnych organizacji, od małych firm do organizacji/przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących operacje na całym świecie.

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/gri-inaczej-wytyczne-do-raportowania-kwestii-zrownowazonego-rozwoju-ang-global-reporting-initiative/

Nasz raport powstał zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Standardzie GRI, a zatem tworząc tę publikację, przeszliśmy przez procesy – identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji.

Aby jak najlepiej poznać kwestie istotne dla naszych kluczowych interesariuszy, w listopadzie 2016 roku przeprowadziliśmy sesję dialogową opartą o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele 20 podmiotów działających w naszym otoczeniu biznesowym. Zgodnie z założeniami ten dialog miał na celu określenie tematów strategicznych, które powinniśmy uwzględniać w swojej działalności społecznej, a także w publikacji, jaką jest raport.

Dyskusja przeprowadzona podczas sesji pozwoliła na przygotowanie Matrycy Istotności – zbioru najważniejszych dla Grupy i jej interesariuszy tematów z zakresu naszej odpowiedzialności społecznej.

[GRI 103-1]
Lista tematów kluczowych dla Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat – tematy wskazane jako ważne przez organizację, jak i jej interesariuszy:

Biznes i rynek:

 • Wpływ GKCP na polską gospodarkę i otoczenie legislacyjne
 • Podstawy zarządcze odpowiedzialnego działania
 • Etyka i ład korporacyjny (w tym zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie korupcji)
 • Odpowiedzialność w relacji z klientem (w tym jakość obsługi, badanie satysfakcji, zarządzenie reklamacjami, ochrona danych i prywatności klienta, zapewnianie bezpieczeństwa w sieci dzieciom)
 • Odpowiedzialna komunikacja marketingowa i reklama
 • Odpowiedzialność w budowaniu przekazu telewizyjnego (w tym ochrona własności intelektualnej i praw autorskich, standardy redakcyjne, wartość edukacyjna w tematach z zakresu zrównoważonego rozwoju, promowanie postaw)
 • Jakość produktów
 • Innowacyjność (w tym inwestycje w badania i rozwój)

Miejsce Pracy:

 • Warunki pracy
 • Edukacja i rozwój pracowników
 • BHP

Pozytywny wpływ na otoczenie społeczne:

 • Działania na rzecz lokalnej społeczności (poprzez Fundację POLSAT, Grupę oraz wolontariat pracowniczy)
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 • Bezpieczeństwo, dzięki produktom i usługom świadczonym przez sieć Plus
 • Sponsoring wydarzeń sportowych
 • Aktywizacja, dzięki promocji sportu

Minimalizowanie wpływu na środowisko:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo produktów i usług (w całym cyklu życia produktu)
 • Odpady
WRÓĆ Wróć do początku strony