[GRI 102-15, GRI 102-11][UoR - Kluczowe wskaźniki efektywności]

Szanse i ryzyka

Wykorzystujemy biznesowe szanse

Jesteśmy przekonani, że Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla świadczonych przez nas obecnie oraz planowanych produktów i usług. Wśród najważniejszych szans biznesowych wyróżniamy:

 • Niskie nasycenie usługami zintegrowanymi, w szczególności na obszarach niskozurbanizowanych
 • Niski wskaźnik nasycenia polskiego rynku dostępem do stacjonarnego szerokopasmowego Internetu sprawiający, że mobilna transmisja danych jest obecnie najszybciej rosnącym segmentem rynku telekomunikacyjnego
 • Rozwój rynku nowych technologii i urządzeń, a wraz z nimi wzrost dostępu do treści audiowizualnych i ich konsumpcji
 • Wzrost popularności smartfonów
 • Rozwój rynku reklamy w Polsce
 • Rosnące znaczenie kanałów tematycznych

Szczegółowo analizujemy ryzyka

Rozumiemy biznesowe ryzyka, które towarzyszą naszej działalności. Analizujemy również ryzyka z ESG (Environmental, Social, Governance) odnoszące się do kwestii społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Wśród najważniejszych definiujemy:

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA ESG
(wybrane przykłady)

Obszar ryzyka Kluczowe czynniki ryzyka Grupa Polsat Cyfrowy Polsat Sposoby zarządzania ryzykiem
Produkty i usługi:
Działalność operacyjna Utrata renomy marek Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Cyklicznie monitorujemy poziom satysfakcji naszych klientów. Dbając o wizerunek i renomę systematycznie analizujemy główne parametry kondycji naszych marek (np. poziom znajomości spontanicznej, wspomaganej, miernik Net Promotor Score) oraz ich percepcję w odniesieniu do naszych głównych odpowiedników branżowych. Współpracujemy również z mediami branżowymi oraz mediami ogólnotematycznymi, mając na celu budowę pozytywnego wizerunku naszych marek, jak i świadome zarządzanie relacjami z klientami i partnerami biznesowymi. Prowadzimy regularny monitoring forów dyskusyjnych oraz mediów społecznościowych celem rozpoznania ewentualnych negatywnych zjawisk oraz eliminacji fałszywych informacji dotyczących naszych głównych marek. Aktywnie wykorzystujemy również nasze media (np. Telewizję Polsat) celem pozytywnego eksponowania naszych marek.
Brak możliwości efektywnego utrzymywania i modernizacji sieci telekomunikacyjnej oraz zaoferowania klientom atrakcyjnych produktów i usług na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Stroke 2 Created with Sketch. Mieszkańcy małych miejscowości i wsi mają ograniczony dostęp do rozrywki i edukacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom tych regionów, kierując do tej grupy atrakcyjną ofertę w przystępnej cenie. Wiemy również, że powszechny dostęp do Internetu jest w tej chwili jednym z największych wyzwań społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy. Jest on niezwykle istotnym elementem stymulującym rozwój gospodarczy, kulturę i poprawę jakości życia obywateli. Dzięki inwestycjom w częstotliwości, infrastrukturę jak i dedykowany sprzęt stworzyliśmy możliwość dostępu do szybkiego Internetu nawet tam, gdzie nie dociera zasięg sieci innych operatorów oraz do rozrywki i edukacji dzięki telewizji.
Niepowodzenia w zakresie utrzymania, rozszerzenia lub modyfikacji sieci dystrybucji
i sprzedaży
Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Dążymy do budowy zróżnicowanej sieci dystrybucji (sprzedaż stacjonarna, telesprzedaż, sprzedaż online, kanały door-to-door) celem dywersyfikacji naszych kanałów sprzedażowych. W każdym z kanałów sprzedaży współpracujemy z wieloma partnerami, unikając monopolizacji wybranego kanału przez jednego silnego partnera, który mógłby podjąć w przyszłości decyzję o zaprzestaniu współpracy z nami. Dążymy również do zabezpieczenia naszej sieci dystrybucji poprzez przejmowanie umów dzierżawy konkretnych lokalizacji, w których funkcjonują istotne z punktu widzenia naszej działalności punkty sprzedaży. Wspieramy naszych partnerów prowadzących sieć sprzedaży w lokalnych działaniach promocyjnych. Organizujemy atrakcyjne programy nagradzania najlepszych sprzedawców pracujących w naszych kanałach sprzedaży.
Niewystarczająca ochrona praw własności intelektualnej Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Regulujemy w zawieranych umowach uzyskanie praw, na bieżąco monitorujemy terminy, na jakie udzielone zostały licencje, w każdym projekcie weryfikujemy konieczności uzyskania praw własności intelektualnej, umownie regulujemy odpowiedzialność podmiotów udzielających prawa za ich ewentualne wady prawne.
Ryzyko nadużyć ze strony klientów w szczególności w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Na bieżąco monitorujemy zużycie generowane przez zarejestrowane w naszych systemach karty SIM, poszukując nietypowych wzorców ruchowych, głosowych, SMS czy MMS, które mogłyby sygnalizować ryzyko powstawania nadużyć. W razie namierzenia takiej sytuacji podejmujemy natychmiastowe działania celem zapobieżenia generowania dalszego strumienia podejrzanego ruchu. Działania te obejmują m.in. blokowanie kont, zakresów numeracyjnych w kraju i za granicą, wykorzystanie rozwiązań anty-fraudowych oferowanych przez operatorów z którymi współpracujemy. W przypadku usługi roamingu międzynarodowego konta naszych klientów posiadają nałożone górne limity użycia ruchu, wyrażone określoną maksymalną kwotą rachunku, co do których klient po uzyskaniu od nas odpowiedniego powiadomienia SMS-owego może podjąć świadomą decyzję o ich usunięciu. W takim przypadku klient obciążany jest rachunkiem odpowiadającym jego faktycznemu użyciu usług roamingowych.
Na bieżąco monitorujemy, czy prawa własności intelektualnej oraz środki zabezpieczające oraz zapobiegające piractwu ochronią nas przed nieuprawnionym dostępem do naszych usług i kradzieżą naszych treści programowych. W przypadku wykrycia tego typu nadużyć podejmujemy stosowne kroki prawne. Ryzyko piractwa jest szczególnie dotkliwe dla działalności naszego segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej oraz odpłatnego rozprowadzania treści i sprzyja mu postęp technologiczny oraz konwersja treści multimedialnych do formatów cyfrowych, co ułatwia tworzenie, przekazywanie i udostępnianie, na różnych nośnikach, wysokiej jakości nieautoryzowanych kopii programów dostarczanych w systemie pay-per-view przez dekodery, nielicencjonowane i niekodowane transmisje w telewizji lub przez Internet. Nieuprawnione wykorzystanie naszej własności intelektualnej może wpłynąć negatywnie na naszą działalność, szkodząc naszej reputacji oraz ograniczając zaufanie naszych partnerów biznesowych do naszych możliwości ochrony własnych oraz licencjonowanych treści.
Szczegółowo analizujemy poszczególne przypadki, celem podjęcia ewentualnych działań zaradczych, zapobiegających powstawaniu analogicznych sytuacji w przyszłości.
Spadek użycia urządzeń mobilnych lub utrudnienia w pozyskiwaniu lokalizacji na stacje bazowe w wyniku obaw o szkodliwy wpływ urządzeń łączności bezprzewodowej na zdrowie Stroke 2 Created with Sketch. Podejmujemy działania edukacyjne, które mają za zadanie wyjaśnić ewentualne obawy. Uczestniczymy w inicjatywach lokalnych, których zadaniem jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy mieszkańcom rejonów, gdzie powstać mają ewentualnie nasze nowe stacje bazowe. Ściśle kontrolujemy poziom emisji sygnału na poszczególnych nadajnikach celem sprostania wymogom odpowiednich norm emisji pola elektromagnetycznego. Bierzemy aktywny udział w dyskusjach branżowych towarzyszących procesom legislacyjnym normującym standardy emisji pola elektromagnetycznego.
Ciągłość operacyjna:
Opóźnienia lub brak dostarczenia usług, infrastruktury lub sprzętu i komponentów od dostawców zewnętrznych Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Dążymy do tego, by współpracować z więcej niż jednym dostawcą każdego rodzaju sprzętu bądź elementów naszej infrastruktury. Zamówienia na dostawę wybranych elementów sprzętu składamy sukcesywnie, wraz z zapotrzebowaniem, celem eliminacji sytuacji, w której kumulacja zamówień w jednym czasie mogłaby spowodować opóźnienie dostawy wybranego komponentu. Tworzymy średnio- i długoterminowe plany rozbudowy naszej infrastruktury, które komunikowane są naszym głównym dostawcom z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym przygotować potrzebne nam komponenty w odpowiednim czasie.
Tworzymy listy dostawców usług w podziale na kategorie i zawieramy Umowy Ramowe, które pozwalają podjęcie współpracy w krótkim terminie.
Przygotowujemy z odpowiednim wyprzedzeniem plany dostaw sprzętu abonenckiego oraz na bieżąco monitorujemy harmonogramy dostaw utrzymując optymalny poziom rotacji w Magazynie oraz Sieci Sprzedaży.
Zabezpieczamy finansowo w Umowach z dostawcami wszelkiego rodzaju opóźnienia w realizacji dostaw usług i sprzętu.
Podatność infrastruktury sieciowej i nadawczej, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, na okoliczności zakłócające świadczone usługi leżące poza naszą kontrolą Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Dążymy do posiadania redundantnych zasobów infrastruktury nadawczej, telekomunikacyjnej i informatycznej, celem zapobieżenia bądź ograniczenia negatywnych skutków sytuacji awaryjnych. Redundantne systemy lokalizowane są zazwyczaj w odległych geograficznie miejscach, co zapobiega narażeniu naszej infrastruktury na awarie o charakterze lokalnym. W sposób ciągły współpracujemy z ciałami regulacyjnymi, rozwiązując problemy związane z zakłóceniami zewnętrznymi w używanych częstotliwościach.
Kapitał ludzki:
Utrata kadry zarządczej i kluczowych pracowników Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Dbamy o atrakcyjność systemów wynagradzania i premiowania naszych kluczowych pracowników i kadry zarządzającej. Na bieżąco monitorujemy poziom wynagrodzeń na rynku pracy, dostosowując poziom oferowanych przez nas wynagrodzeń do sytuacji rynkowej. Z wybranymi pracownikami zawieramy klauzule dotyczące wydłużenia okresu wypowiedzenia bądź zakazu konkurencji, które to zapisy mają na celu między innymi zabezpieczenie nam odpowiedniego czasu reakcji celem zapobieżenia utraty tych pracowników. Wspieramy rozwój kluczowych pracowników i kadry zarządczej kierując ich na specjalistyczne szkolenia, studia MBA i inne formy dokształcania, budując ich zaangażowanie i identyfikację z firmą.
Spory z pracownikami; wzrost kosztów pracy Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Dbamy o dobre relacje z naszymi pracownikami i spełnianie wszystkich obowiązków ciążących na pracodawcy z tytułu wymogów prawa pracy. W sytuacji powstawania sytuacji spornej dążymy do dialogu celem wypracowania kompromisu w sporze z pracownikiem. Posiadamy politykę antymobbingową i sprawnie działającą komisję antymobbingową. Dbamy o dobre i partnerskie relacje z przedstawicielami pracowników (2 związki zawodowe).
Wypadki pracowników i podwykonawców Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Cyklicznie szkolimy wszystkich naszych pracowników w zakresie ogólnych przepisów BHP, jak i specyficznych wymogów dostosowanych do zakresu wykonywanych przez nich obowiązków. Dbamy o odpowiedni poziom zabezpieczenia miejsca pracy, jak również wysoką jakość urządzeń i odzieży gwarantujących bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców.
Ryzyko reputacyjne i finansowe w przypadku wystąpienia łapownictwa i korupcji Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Dokonujemy cyklicznej analizy ryzyka wystąpienia korupcji. Staramy się wdrażać mechanizmy zapobiegające lub ograniczające ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Dążymy do podziału odpowiedzialności w zakresie podejmowania określonych decyzji, na przykład poprzez wielostopniową i zróżnicowaną ścieżkę akceptacji określonych decyzji. Akceptacja taka przebiega zazwyczaj poprzez różne obszary w strukturze naszej firmy, celem minimalizacji ryzyka powstawania sytuacji korupcjogennej.

Obszary szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia korupcji podlegają szczegółowej kontroli w zakresie poprawnego stosowania wewnętrznych regulacji i zaleceń.
Otoczenie rynkowe i makroekonomiczne Narażenie na skutki regionalnego lub globalnego spowolnienia gospodarczego Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Dążymy do dywersyfikacji naszej działalności biznesowej na szereg obszarów oraz zawierania z naszymi klientami umów kontraktowych, które co do zasady stabilizują wysokość naszych przychodów w średnim terminie. Staramy się oferować usługi o dobrej relacji jakości do ceny, co w naszej opinii minimalizować będzie ewentualne negatywne skutki spowolnienia gospodarczego na nasze wyniki finansowe.
Otoczenie prawno-regulacyjne Ryzyko uznania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosowanych przez nas praktyk za ograniczające konkurencję lub naruszające polskie przepisy dotyczące ochrony konkurencji
i konsumentów
Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Analizujemy na bieżąco zmiany w prawie, z których wynikają implikacje dla naszych działań rynkowych. Każdorazowo regulaminy, cenniki i kampanie reklamowe przygotowywane przez nasze działy marketingu podlegają weryfikacji i akceptacji ze strony zatrudnionych przez nas prawników. Śledzimy orzecznictwo UOKIK celem dostosowania naszych działań do wytycznych określanych przez Urząd.
Zapadanie niekorzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych lub sądowych Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Inwestujemy w wiedzę prawników wewnętrznych oraz współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami zewnętrznymi, które zapewniają najwyższy poziom obsługi prowadzonych z naszym udziałem postępowań. Prawnicy wewnętrzni śledzą w sposób stały orzecznictwo sądów oraz organów administracyjnych. Aktywnie monitorujemy stan spraw oraz uczestniczymy we wszystkich spotkaniach oraz rozprawach, w prowadzonych z naszym udziałem sprawach. W przypadku zapadnięcia w ostateczności niekorzystnego rozstrzygnięcia z najwyższą starannością analizujemy możliwości odwoławcze czy też sposoby zastosowania się do zaleceń organów lub polubownego załatwienia sporu, w sprawach w których istnieje ryzyko utrzymania przez instancje odwoławcze niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia.
Ryzyko naruszenia przepisów polskiego i unijnego prawa regulującego naszą działalności na rynkach telekomunikacyjnym, płatnej telewizji oraz nadawania
i produkcji telewizyjnej i wynikającego z tego potencjalne sankcje i kary pieniężne
Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Inwestujemy w wiedzę pracowników naszych działów prawnych, którzy odpowiedzialni są za implementację nowych przepisów prawa do naszej działalności biznesowej. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi celem wsparcia organizacji w bardziej złożonych projektach. Angażujemy się aktywnie w działalność organizacji branżowych pozostających w dyskusji z legislatorami i regulatorami rynku, celem ustalenia z odpowiednim wyprzedzeniem zakresu nowych obowiązków prawnych, który dotyczyć może naszej działalności.
Ryzyko naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych lub wymogów stawianych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
i wynikające z tego potencjalne sankcje i kary pieniężne
Stroke 2 Created with Sketch. Stroke 2 Created with Sketch. Inwestujemy w wiedzę pracowników naszego działu zajmującego się tematyką ochrony danych osobowych. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi celem wsparcia organizacji w bardziej złożonych projektach. Inwestujemy w systemy informatyczne, których celem jest ograniczenie dostępu do wrażliwych danych osobowych naszych klientów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Na bieżąco gromadzimy i ewidencjonujemy deklaracje naszych klientów, którzy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w określonym zakresie naszej działalności biznesowej bądź działalności biznesowej współpracujących z nami podmiotów.
Ryzyko naruszenia przepisów krajowych i unijnych regulujących w szczególności obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych i wynikającego
z tego potencjalne sankcje i kary pieniężne
Stroke 2 Created with Sketch. Inwestujemy w wiedzę pracowników naszego działu zajmującego się tematyką relacji inwestorskich. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i firmami doradczymi celem wsparcia organizacji w bardziej złożonych projektach. Na bieżąco uczestniczymy w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się tematyką obowiązków informacyjnych, np. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Więcej informacji o ryzykach wpływających na wyniki naszej działalności operacyjnej i finansowej znajduje się w dostępnym w Internecie raporcie rocznym Grupy Cyfrowy Polsat.

Główne trendy rynkowe

Głównymi trendami, które, zgodnie z naszą wiedzą, mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy rozwoju, przychody i rentowność Grupy Cyfrowy Polsat w najbliższej przyszłości są:

 • wysoki poziom nasycenia rynku usługami świadczonym przez Grupę oraz wysoki poziom konkurencyjności rynków, na których działamy
 • pakietyzacja usług polegająca na łączeniu ofert usług medialnych i telekomunikacyjnych, a także usług spoza branży, np. sprzedaż energii elektrycznej czy produktów finansowych i bankowych
 • rosnąca penetracja smartfonów wśród klientów sieci mobilnych, pociągająca za sobą rozwój rynku mobilnej transmisji danych
 • rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych i szybkie łącza internetowe, wynikające ze zmieniających się preferencji konsumentów i idącej za tym coraz większej złożoności usług świadczonych w oparciu o transmisję danych
 • rozwój nowoczesnych stacjonarnych sieci szerokopasmowych (NGA), w szczególności światłowodowych
 • dynamiczny rozwój nielinearnych treści wideo, dostarczanych przez serwisy VOD i OTT, połączony ze wzrostem wydatków na reklamę w Internecie
 • wzrost sprzedaży smartTV – telewizorów z dostępem do Internetu
 • rosnąca liczba klientów i użytkowników urządzeń mobilnych, wynikająca między innymi ze stopniowej substytucji usług stacjonarnych usługami mobilnymi, jak również popularyzacji rozwiązań typu machine-to-machine
 • presja na przychody z tradycyjnych mobilnych usług telekomunikacyjnych, wynikająca z wysokiej konkurencyjności rynku mobilnego, jak również wypierania tradycyjnych mobilnych usług telekomunikacyjnych przez komunikację z użyciem transmisji danych
 • presja na przychody z usług roamingowych, wynikająca z kolejnego etapu regulacji stawek roamingowych na terenie Unii Europejskiej
 • spowolnienie wzrostu na rynku reklamy telewizyjnej
 • dalsza fragmentaryzacja rynku telewizyjnego (rosnący udział kanałów tematycznych w oglądalności i przychodach z reklamy)
 • konsolidacja na rynku płatnej telewizji, w segmencie telewizji kablowej
 • znaczące wyhamowanie skali migracji abonentów w stronę bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej
WRÓĆ Wróć do początku strony