Motywacja i rozwój pracowników

Widzimy potencjał w każdym z ponad pięciu tysięcy pracowników Grupy. Chcemy ich motywować i inwestować w indywidualny rozwój.

inf_r3_rozwoj pracownikow_pl

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników. Proces rozwoju opieramy o zasadę 70-20-10

  • 70 to rozwój poprzez doświadczenie (zadania, udział w projektach)
  • 20 to rozwój poprzez relacje z innymi (dzielenie się wiedzą, info zwrotne, coaching, mentoring)
  • 10 rozwój poprzez udział w szkoleniach
Szkolenia

Potrzeby szkoleniowe wszystkich pracowników wynikają z charakteru zajmowanego stanowiska oraz zakresu obowiązków. Oferujemy zewnętrzne i wewnętrzne kursy szkoleniowe, które umożliwiają zdobycie lub podnoszenie kwalifikacji pracowników. Znacząca liczba szkoleń w Polkomtelu i Cyfrowym Polsacie dotyczy przede wszystkim szkoleń merytorycznych i narzędziowych, co pozwala na rozwój kompetencji specjalistycznych i podniesienie efektywności pracy. Bogata oferta szkoleń wewnętrznych w zakresie obsługi klienta, produktów i usług pozwala na przygotowanie naszych pracowników do profesjonalnego kontaktu z klientami, świadczenia usług na najwyższym poziomie, zgodnych z potrzebami klientów. W Telewizji Polsat skupiamy się na szkoleniach specjalistycznych z technologii telewizyjnej oraz szkoleniach językowych.

[GRI 404-1]

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

Polkomtel i Cyfrowy Polsat TV Polsat GK CP
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 40 838 43 265 84 103 1 160 2 293 3 453 41 998 45 558 87 556
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 30,6 22,1 25,6 5,7 4,6 4,9 27,3 18,6 21,9
Polkomtel i Cyfrowy Polsat TV Polsat GK CP
Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma Kobiety Mężczyźni Suma
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 55 863 61 681 117 544 1 547 2 041 3 588 57 410 63 722 121 132
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 42,4 31,0 35,6 7,3 4,1 5,1 37,5 25,6 30,2
Studia

Pracownicy, którzy pracują u nas co najmniej rok, mogą ubiegać się o dofinansowanie na studia – zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach. Warunkiem jest jednak, aby kierunek edukacji związany był z wykonywaną w Grupie pracą. W 2017 roku z tej możliwości skorzystały 42 osoby .

Nauka języka angielskiego

Jeśli stanowisko pracy wymaga znajomości języka angielskiego, zapraszamy pracowników na indywidualne i grupowe lekcje odbywające się w siedzibach naszych spółek.

[GRI 404-2] Dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych Grupy Cyfrowy Polsat przygotowaliśmy unikalną ofertę Akademii Menedżera. Jej celem jest propagowanie standardów pracy menedżerskiej oraz wsparcie w realizacji wyzwań zawodowych. W ciągu dwóch lat od uruchomienia Akademii Menadżera 112 menedżerów, poprzez serię szkoleń e-learningowych oraz bezpośrednich spotkań z doświadczonymi trenerami biznesu, poznało najlepsze praktyki pracy menedżerskiej oraz zdobyło wiedzę niezbędną do sprawnej realizacji zadań. Przykładowe tematy szkoleń to Rola Menedżera, Proces Menedżerski, Delegowanie zadań, Informacja zwrotna czy Budowanie autorytetu.

Oceniamy pracę menedżerów

Praca kierowników w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu oparta jest na kulturze Feedbacku 360®. Poprzez On-linowe Forum Informacji Zwrotnej oceny dokonują podlegli pracownicy, przełożeni i współpracownicy. Celem badania jest umocnienie dobrych praktyk poprzez pozytywną informację zwrotną, identyfikacja obszarów do zmian, w tym badanie potrzeb rozwojowych oraz wsparcie w diagnozie sytuacji i decyzjach dotyczących lokalnych wyzwań menedżerskich. W 2017 roku programem została objęta również kadra kierownicza Telewizji Polsat, która udział w projekcie zakończyła warsztatami szkoleniowymi.

[GRI 404-3]

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom, jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia.

Cyfrowy Polsat Polkomtel
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
11% 7% 46%  25%
Cyfrowy Polsat Polkomtel
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
11% 12% 51%  25%

W Telewizji Polsat nie jest stosowane systemowe rozwiązanie do oceny pracowników, ale praca każdego z nich zgodnie z wykonywanymi zadaniami podlega bieżącej ocenie przez przełożonych.

Pracownicy spółki Polkomtel mają stały dostęp do platformy e-learningowej z kompleksową bazą szkoleń z umiejętności miękkich – aplikacji biurowych, ofert, systemów sprzedażowych, itp. W 2017 roku zrealizowano w ten sposób 2 985 godzin szkoleń. Wysoka ocena pracowników dla tego rozwiązania sprawiła, że pod koniec 2016 roku rozpoczęły się procesy wdrożeniowe platformy dla wszystkich spółek z Grupy Cyfrowy Polsat. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrożenie platformy powinno zakończyć się do końca 2018 roku.

Jesteśmy otwarci dla młodych

Od lat zapraszamy młodych ludzi na staże i praktyki do spółek Grupy Cyfrowy Polsat. To najlepszy sposób, aby zdobyć później zatrudnienie w naszym przedsiębiorstwie.

"Trochę się bałem, że praktyki okażą się czasem, kiedy będę robił kawę i uważał, żeby nikomu nie przeszkodzić w pracy. Szczerze mówiąc zgłosiłem się, bo chciałem trochę zarobić. Już na miejscu w Polkomtelu okazało się, że nie tylko ludzie naprawdę mają czas, żeby się mną zająć, to jeszcze w dodatku dostałem naprawdę fajne zadania do wykonania. Od pierwszego tygodnia czułem się jak część zespołu, a nie ktoś, kto zawraca głowę."

Łukasz, praktykant z 2015 roku

Program stażowy to oferta zarówno dla studentów, jak i młodych absolwentów. Półroczny, płatny staż to idealny sposób na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności. Każdemu stażyście zostaje powierzony jeden projekt lub konkretne zadania techniczne do wykonania, za którego realizację w pełni odpowiada. Stażyście zostaje przydzielony również opiekun, który na bieżąco monitoruje postępy jego pracy, a także pomaga mu w realizacji poszczególnych zadań. W roku 2017 oferowaliśmy staże w obszarach finansów, IT i HR.

Dla studentów, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy przygotowaliśmy również Program Praktyk Letnich. Praktyki to niepowtarzalna okazja na aktywne spędzenie wakacji – studenci mają możliwość pracy wśród najlepszych profesjonalistów w branży technologicznej. Praktyki są płatne i trwają dwa letnie miesiące. Każdy praktykant współpracuje z zespołem w ramach jednego z obszarów biznesowych. Przez cały okres praktyk do opieki i pomocy merytorycznej dedykowany jest opiekun.
W 2017 roku w Polkomtelu Program Praktyk zorganizowaliśmy już po raz 22. W Cyfrowym Polsacie odbyło się 9 edycji.

Również Polsat News oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk absolwenckich pod opieką doświadczonych dziennikarzy. Praktyki dają możliwość poznania specyfiki i organizacji pracy w telewizji informacyjnej na różnych stanowiskach. Praktykanci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności oraz realizować wyznaczone im zadania dziennikarskie lub producenckie. Po ukończeniu programu praktykanci otrzymują zaświadczenia o odbyciu i zakresie praktyki, nabytych umiejętnościach oraz opinię odnośnie swojej pracy. Najlepiej ocenieni praktykanci mogą aplikować do rozpoczęcia współpracy z Telewizją Polsat.

WRÓĆ Wróć do początku strony