Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy

Chcemy zapewnić wszystkim pracownikom możliwe największe poczucie bezpieczeństwa pracy. W każdej ze spółek działają służby BHP, których zadaniem jest rozpoznanie i ocena stanu bezpieczeństwa oraz wszystkich elementów środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać. Zapewniamy pracownikom szkolenia okresowe BHP, przeciwpożarowe oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej.

[GRI 403-3]
Zarówno w 2016, jak i w 2017 roku nie stwierdziliśmy, aby którykolwiek z naszych pracowników pracował w warunkach zidentyfikowanych, jako szkodliwe. W trosce o budowanie bezpiecznej kultury pracy szkolimy pracowników techniki Telewizji Polsat z zasad bezpiecznej pracy w kontakcie z polem elektromagnetycznym. Systematycznie prowadzone pomiary pola nie wskazują przekroczeń norm w tym zakresie. Również pracownicy Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu, których zakres zadań wymaga przebywania na wysokości, w tym na masztach i wieżach, posiadają aktualne specjalistyczne szkolenia wysokościowe. Osoby obsługujące urządzenia elektryczne, posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne do 1kV w zakresie dozoru i/lub eksploatacji. Do wykonywania powyższych prac dopuszcza się pracowników, u których w wyniku przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich stwierdzono brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania takich zadań.

Powyższe zagrożenia występujące w Telewizji Polsat, Polkomtelu oraz Cyfrowym Polsacie zgodnie z przepisami mieszczą się w dopuszczalnej ekspozycji na te czynniki w środowisku pracy.

[GRI 403-2]
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

Polkomtel Cyfrowy Polsat TV Polsat GKCP GKCP
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków przy pracy 1 5 0 0 1 3 10
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków lekkich 1 5 0 0 0 0 6
Całkowita liczba osób poszkodowanych
w wypadkach
6 0 4 10
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR)13 0,3 1,7 0 0 1,4 4,1
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR)14 14 37 0 0 5 181 237
Wskaźnik ciężkości wypadków15 14 7 0 0 5 60
Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR)16 0 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik absencji (AR)17 4,9% 5,8% 2,6%
Polkomtel Cyfrowy Polsat TV Polsat GKCP GKCP
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków przy pracy 3 5 1 2 1 3 13
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków lekkich 3 5 0 0 0 0 8
Całkowita liczba osób poszkodowanych
w wypadkach
8 3 2 13
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR)13 1,1 1,8 0,1 0,2 4,3 2,0
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR)14 13 35 55 52 6 32 193
Wskaźnik ciężkości wypadków15 4 7 55 26 6 32
Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR)16 0 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik absencji (AR)17 5,8% 5,3% 2,5%
  • 13 Wskaźnik IR liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000.

  • 14 Wskaźnik LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie*200000.

  • 15 Wskaźnik ciężkości wypadków liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków.

  • 16 Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych ODR, liczony jako * 200.000.

  • 17 Wskaźnik absencji AR, *200000.

[GRI 102-41][GRI 403-1, GRI 403-4]
Choć w Grupie Cyfrowy Polsat nie ma układów zbiorowych pracy, to w każdej ze spółek istnieją komisje BHP, w których swoją reprezentację mają wszyscy pracownicy. Regularne spotkania są wykorzystywane nie tylko do zgłaszania bieżących problemów, ale przede wszystkim do wspólnego podejmowania decyzji poprawiających bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Przedstawiciele załogi mają również prawo do czynnego udziału w kontrolach i audytach dotyczących BHP oraz dochodzeniach dotyczących wypadków.
Każdy z pracowników ma ponadto możliwość odmowy do wykonania niebezpiecznej pracy – nigdy w takim wypadku nie były, nie są i nie będą wyciągane wobec niego negatywne konsekwencje. Standardem w naszym przedsiębiorstwie jest również osobisty sprzęt ochronny przyznawany wszystkim wymagającym tego zatrudnionym.

WRÓĆ Wróć do początku strony