[GRI 103-2, GRI 103-3]

Odpowiadając na wymogi nowych regulacji

Standardy branżowe i samoregulacje

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Troska o potrzeby naszych klientów i widzów.

 • Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju. W szczególności działamy zgodnie z:

  • Prawem Telekomunikacyjnym
  • Prawem Prasowym
  • Ustawą o radiofonii i telewizji

  W Grupie Cyfrowy Polsat co roku razem z raportem rocznym publikujemy oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku. Stosowne dokumenty za rok 2017 są publicznie dostępne na naszych stronach internetowych. W Polsce zasady ładu korporacyjnego zebrane są w dokumencie zatytułowanym Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Ich celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w obszarach nieregulowanych przez prawo. Dobre Praktyki dotyczą dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

 • W każdej ze spółek Grupy za działanie zgodnie z przepisami prawa odpowiadają zarówno departamenty prawne, jak i komórki merytoryczne prowadzące określone działania biznesowe. Nasze działania na rynku telekomunikacyjnym (Internetu oraz telefonii komórkowej) nadzoruje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), natomiast aktywność na rynku radiowo-telewizyjnym podlega kontrolom Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Przedstawiciele naszej organizacji regularnie uczestniczą w pracach polskich i międzynarodowych organizacji branżowych, wdrażając i propagując wypracowane tam rozwiązania. W Grupie nie wdrożono odrębnych procedur związanych z zarządzaniem zgodnością.

 • [GRI 419-1]Niezgodność z przepisami prawa w dziedzinie społecznej i gospodarczej (kary związane z oszustwami księgowymi, dyskryminacją w miejscu pracy, etc.) Na żadną ze spółek Grupy, zarówno w roku 2016, jak i 2017, nie nałożono kar w zakresie niezgodności z przepisami prawa w dziedzinie społecznej i gospodarczej. Cyfrowy Polsat zapewnia satelitarny dostęp do ponad 180 polskojęzycznych kanałów TV, w tym wszystkich z szerokiego portfolio Telewizji Polsat. Codziennie jako Telewizja Polsat dostarczamy wiarygodnych i bezstronnych informacji o najważniejszych wydarzeniach z kraju i świata. Najwyższą jakość pracy naszych dziennikarzy potwierdzają m.in. audyty prowadzone przez KRRiT. Nasz Internet wyrównuje cyfrowe szanse mieszkańców miast i prowincji. Bezprzewodowa łączność LTE od sieci Plus i Cyfrowego Polsatu dociera zarówno do dużych miastach, jak i wsi oraz do małych miasteczek. Nasz Internet jest często jedyną możliwością na połączenie z siecią, co zmniejsza w skali kraju społeczne zagrożenie cyfrowym wykluczeniem. Cyfrowy Polsat mając na uwadze dobro niepełnoletnich widzów oraz ochronę przed treściami szkodliwymi, oferuje możliwość założenia blokady rodzicielskiej na wybrane kanały lub audycje. W przypadku VOD przyjęto „Kodeks dobrych praktyk VoD w zakresie ochrony małoletnich” przygotowany przez KRRiT i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Telewizja Polsat rozumie szczególną odpowiedzialność, jaka wynika z wpływu telewizji, a w szczególności reklam, na małych widzów. Dlatego już w 2014 roku, wraz z innymi wiodącymi nadawcami, podpisaliśmy porozumienie chroniące dzieci przed niezdrowym odżywianiem. Przyjęliśmy czytelne i jednoznaczne zasady kwalifikacji filmów reklamowych i wskazań sponsorskich emitowanych przy audycjach dla dzieci, a wszyscy reklamodawcy branży muszą składać oświadczenie o zgodności ich produktów z kryteriami opracowanymi przez Polską Federację Producentów Żywności oraz Instytut Żywności i Żywienia. Telewizja Polsat brała udział w pracach nad porozumieniem w sprawie poziomu głośności dźwięku w audycjach i programach telewizyjnych. Zgodnie z ustaleniami zobowiązaliśmy się do produkowania i emitowania treści audiowizualnych z uwzględnieniem poziomu głośności dźwięku „-23 LUFS”19 przyjętym na podstawie rekomendacji Europejskiej Unii Nadawców. Widzom z dysfunkcjami wzroku i słuchu udostępniliśmy kanał Super Polsat, w którym zdecydowana większość audycji przystosowanych jest dla osób z niepełnosprawnościami. To unikatowe medium, które stanowi punkt odniesienia w polityce audiowizualnej również poza granicami Polski. Telewizja Polsat podpisała również Porozumienie Nadawców z 2013 roku, w którym określone zostały zasady opracowywania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami nadawcy zobowiązani są do wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych na poziomie 10% kwartalnego czasu nadawania programu z wyłączeniem reklam i telesprzedaży. Naszym zdaniem jednak, procent ten jest zbyt niski. Dlatego w pismach kierowanych do regulatora proponujemy stopniowe wydłużenie czasu udogodnień tak, aby najpóźniej w 2023 roku połowa programów była dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 • [GRI 102-12, GRI 102-13] Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach grup roboczych w ramach dziesięciu organizacji branżowych, których jesteśmy członkami. Udział w pracach jest dobrowolny, a podejmowane tematy związane są m.in. z rozwojem rynku telekomunikacyjnego, regulacjami rynku mediów oraz ochroną własności intelektualnej. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

  Firma Cyfrowy Polsat Polkomtel Telewizja Polsat
  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji X X  
  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji X    
  Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej X    
  IAB Polska X    
  Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ X   X
  Polskie Badania Internetu X    
  Rada Reklamy X   X
  Stowarzyszenie Kreatywna Polska     X

 Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

 • W Grupie nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na jakiekolwiek działania korupcyjne. Etykę działania wszędzie stawiamy bardzo wysoko – Kodeks Etyki obowiązuje w spółkach Grupy. Dokument określa kwestie uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania.

 • W Grupie Cyfrowy Polsat funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego (formalnie: pion w ramach spółki Cyfrowy Polsat), ponadto w Polkomtelu działa Biuro Kontroli Wewnętrznej, zaś w Telewizji Polsat Biuro Zarządu i Kontroli Spółki. Jednostki te weryfikują działanie zgodnie z procedurami i przepisami oraz zajmują się kwestiami korupcji i łapownictwa we wrażliwych na nie obszarach działania organizacji. Każde podejrzenie o działania korupcyjne jest przez nas skrupulatnie badane – jeśli nasze postępowanie wyjaśniające potwierdza to podejrzenie, definitywnie kończymy współpracę z daną osobą lub firmą. W Telewizji Polsat przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu znajduje się w obowiązkach departamentu prawnego, odpowiedzialnego za przestrzeganie przez pracowników przyjętych norm etycznych. W Grupie Kapitałowej nie ma wdrożonych osobnych procedur należytej staranności związanych z przeciwdziałaniem korupcji.

 • Przeciwdziałanie korupcji

  [GRI 205-3] W Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat odnotowano w 2016 roku łącznie 5 zdarzeń noszących znamiona korupcji. W roku 2017 odnotowano 2 takie zdarzenia. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w spółce Polkomtel.

  Odnotowane przypadki korupcji zakończone: 2016 2017
  zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników 1 0
  nie odnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 4 2
  sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie 0 0
  Łącznie 5 2

    W każdym przypadku, gdy potwierdzamy przypadek korupcji – oprócz zwolnienia dyscyplinarnego osoby odpowiedzialnej – w naszych spółkach wdrażane są procedury przypominające pozostałym pracownikom o obowiązujących zasadach i regulaminach wewnętrznych. Wszystkie ujawnione w latach 2016-2017 przypadki naruszenia zasad przez naszych kontrahentów zostały wykryte w trakcie badania jednego obszaru (kanału sprzedaży). Uszczelniliśmy procesy, zmodyfikowaliśmy procedury, wdrożyliśmy nowe i ulepszyliśmy istniejące systemy wsparcia tego obszaru. Prowadzimy wiele działań prewencyjnych i edukacyjnych. W Telewizji Polsat oraz Cyfrowym Polsacie w latach 2016-2017 nie odnotowano zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

  Zasady wolnej konkurencji

  [GRI 206-1] W spółce Cyfrowy Polsat miało miejsce jedno zdarzenie nakładające karę pieniężną za dopuszczenie się praktyki ograniczającej konkurencję. Decyzja uznana została przez spółkę za rażąco niesprawiedliwą – naszą ocenę podzielił Sąd Apelacyjny, który w postępowaniu odwoławczym prawomocnie uchylił decyzję UOKiK. Prezes Urzędu wniósł skargę kasacyjną. W spółce Polkomtel odnotowano w 2017 roku trzy zdarzenia dotyczące domniemanych przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych. Dwa postępowania administracyjne są w toku. W jednym przypadku Sąd Apelacyjny prawomocnie uchylił decyzję prezesa UOKiK. W TV Polsat nie miały miejsca naruszenia dot. zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych.

Odpowiedzialność wobec pracowników

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Sukces dzięki ludziom.

 • W każdej ze spółek Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat kwestie pracownicze reguluje obowiązujący Regulamin Pracy. Staramy się, aby polityki, którymi kierujemy się wewnątrz naszej organizacji odpowiadały obowiązującym standardom. Dotyczy to również Regulaminu pracy. W 2017 roku wdrożyliśmy natomiast spójną dla całej Grupy „Politykę Personalną”, której głównym celem jest budowanie atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Dokument oparty został na rozwiązaniach doskonale funkcjonujących już w Polkomtelu, Cyfrowym Polsacie oraz Telewizji Polsat i posłużył do ujednolicenia rozumienia zasad zarządzania personelem zgodnie z wartościami przyjętymi przez Grupę.

 • Polityka Personalna reguluje procesy: rekrutacji, adaptacji nowych pracowników, oferowanych warunków pracy i kultury organizacyjnej, rozwoju kompetencji, swobody zrzeszania się. Oferujemy pracownikom godziwe wynagrodzenia uzależnione od rodzaju wykonywanych obowiązków, obszaru odpowiedzialności i złożoności wykonywanych zadań. Graniczne poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach określa Regulamin Wynagradzania, a minimalne wynagrodzenie oferowane przez Grupę jest zgodne z przepisami prawa polskiego. W całej Grupie obowiązuje również wspólny system obsługi kadrowo-płacowej, co pozwala na uspójnienie procedur, procesów i danych w ramach organizacji.

 • Przyjęte przez nas wskaźniki rezultatu to:

  • GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
  • GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
  • GRI 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności
  • GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą
  • GRI 403-3 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy
  • GRI 403-4 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi
  • GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
  • GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
 • Wybrane benefity dostępne dla pracowników Grupy Cyfrowy Polsat: [GRI 401-2]

  • Abonamentowa opieka medyczna
  • Abonamentowy program sportowy
  • Promocje pracownicze
  • Ubezpieczenia
  • Oferty specjalne teatrów

Poszanowanie praw człowieka

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Sukces dzięki ludziom.

 • W Polsce poszanowanie praw człowieka jest skutecznie egzekwowane przez obowiązujące prawo. Praca przymusowa czy praca nieletnich nie stanowią procederów, na które jest narażony nasz biznes. W Grupie Cyfrowy Polsat wdrożono Politykę różnorodności i poszanowania praw człowieka. Popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podstawowe zasady i prawa z nich wynikające zostały włączone do Kodeksu Etyki oraz Polityki Personalnej Grupy Cyfrowy Polsat. Na mocy innych przepisów i kodeksów (np. Regulamin Pracy czy Regulamin Komisji Antymobbingowej) spółki Grupy zobowiązane są do ochrony pracowników przed każdym aktem wykorzystywania o charakterze fizycznym, werbalnym lub psychologicznym; znęcaniem się; poniżaniem lub groźbami; zarówno ze strony współpracowników, jak i przełożonych, w zakresie każdego z następujących wymiarów różnorodności: płci, wieku, orientacji seksualnej, kompetencji, doświadczenia, ewentualnego stopnia niepełnosprawności, narodowości, pochodzenia etnicznego i społecznego, koloru skóry, języka komunikacji, statusu rodzicielskiego, religii, wyznania lub bezwyznaniowości, poglądów politycznych lub wszelkich innych wymiarów różnorodności zdefiniowanych przez obowiązujące prawo.

 • W spółkach Cyfrowy Polsat i Polkomtel – w ramach Polityki Antymobbingowej – powołaliśmy wewnętrzną Komisję Antymobbingową do rozpatrywania skarg dotyczących występowania zjawiska mobbingu. W celu zapoznania pracowników z tą tematyką, uświadamiania im potencjalnych zagrożeń oraz zapoznania z przysługującymi im prawami, na platformie e-learningowej cyklicznie odbywa się obowiązkowe szkolenie w tym temacie. W Telewizji Polsat kwestie postępowania w przypadku działań noszących znamię mobbingu opisane zostały w Procedurze antymobbingowej stanowiącej wewnętrzny dokument firmy. W Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat nie przyjęto odrębnych procedur mających zapewnić poszanowanie praw człowieka.

 • [GRI 406-1] W 2016 roku nie wpłynęło do nas ani jedno zawiadomienie związane z dyskryminacją i mobbingiem. W roku 2017 toczyło się jedno postępowanie – w jego efekcie Komisja Antymobbingowa wykluczyła zaistnienie zachowań czy postępowań, które mogłyby potwierdzić stosowanie praktyk mobbingowych.

Działania na rzecz społeczeństwa

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Cyfrowa odpowiedzialność.

 • Działania społeczne realizuje w naszym imieniu Fundacja POLSAT, której misją jest ratowania zdrowia i życia dzieci. Ramy i zasady działalności określa Statut Fundacji POLSAT. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Fundacji – www.fundacjapolsat.pl. W Grupie Cyfrowy Polsat nie obowiązuje odrębna polityka regulująca działania społecznej odpowiedzialności.

 • Należyte i zgodne z przyjętym statutem działania Fundacji POLSAT nadzoruje Rada Fundacji. Od listopada 2016 roku Rada liczy 8 osób. W jej skład wchodzą:

  • Małgorzata Nawrocka
  • Katarzyna Ostap-Tomann
  • Nina Terentiew-Kraśko
  • Józef Birka
  • Mirosław Błaszczyk
  • Paweł Januszewicz
  • Aleksander Myszka
  • Tobias Solorz

  Ministrem odpowiedzialnym za nadzór nad działaniami Fundacji jest Minister Zdrowia.

 • Przyjęte przez nas wskaźniki rezultatu to:

  • GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi
  • GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
 • Nasza definicja odpowiedzialności społecznej: W Grupie Cyfrowy Polsat widzimy i rozumiemy, jak ogromny wpływ na społeczności mają świadczone przez nas usługi. Filarami naszej działalności na rzecz społeczeństwa są:

  • Bezpieczeństwo
  • Pomoc dzieciom
  • Promocja sportu

  Dlatego też nasza Grupa Kapitałowa współpracuje ze służbami ratowniczymi – WOPR, TOPR i GOPR, przekazuje darowizny oraz wspomaga działalność Fundacji POLSAT, wspiera amatorskie i profesjonalne imprezy sportowe oraz promuje wśród społeczeństwa aktywność fizyczną. Kluczowe liczby:

  • Pomoc Fundacji POLSAT dla ponad 31,5 tys. dzieci.
  • Wsparcie przez Fundację ponad 1 200 szpitali i ośrodków zdrowia.
  • Ponad 224 mln zł przekazanych na cele statutowe Fundacji.
  • 17,5 mln zł wpływów dla Fundacji z Mikołajkowego Bloku Reklamowego.
  • Ponad 16,7 mln zł wpływów dla Fundacji POLSAT z 1% podatku.
  • Dwa bezpłatne numery ratunkowe uruchomione przez sieć Plus – 601 100 100 (nad wodą) i 601 100 300 (w górach).
  • W ciągu 14 lat istnienia Zintegrowanego Systemu Ratownictwa odnotowano około 20 tys. interwencji nad wodą.
  • Ponad 70% wszystkich akcji i interwencji górskich i wodnych służb ratowniczych następuje po wywołaniu połączenia z numerami ratunkowymi Plusa.

Wpływ na środowisko

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Grupa przyjazna środowisku.

 • Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju. Dlatego w naszej Grupie działamy zgodnie z ustawami:

  • Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001,
  • Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach,
  • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach.
 • W Polkomtelu od 2014 roku obowiązują cele środowiskowe, których przestrzeganie stało się ważnym elementem strategii spółki. Ekologiczne priorytety spółki to:

  • wprowadzanie na rynek produktów spełniających wymagania stosownych norm i przepisów,
  • osiąganie co najmniej wymaganych przez prawo poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz produktów w opakowaniach,
  • sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, spalania gazu lub kogeneracji w ilości co najmniej wymaganej przez prawo,
  • racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną,
  • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko innych istotnych aspektów środowiskowych.

  W Cyfrowym Polsacie obowiązuje natomiast 10, wypracowanych wspólnie z pracownikami, ekozasad, które wskazują na promowane przez spółkę pro-środowiskowe postawy i działania. Dodatkowo nasza fabryka dekoderów InterPhone Service posiada certyfikaty: ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego oraz PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego, a w Polkomtelu: ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

 • Przyjęte przez nas wskaźniki rezultatu to:

  • GRI 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
  • GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
  • GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia
  • GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania
  • GRI 302-4 Redukcja zużycia energii
  • Dążymy do tego, aby każdy produkowany w fabryce Grupy Cyfrowy Polsat dekoder pakowany był wyłącznie w opakowania pochodzące z recyklingu. Dodatkowo, w trosce o efektywność organizacyjną, koszty, jak i kwestie związane z ochroną środowiska, dbamy o optymalny załadunek samochodów dostawczych transportujących do sieci sprzedaży sprzęt jak i inne materiały, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
  • Dokumenty, które w Cyfrowym Polsacie przeznaczone są do utylizacji, niszczone są w specjalnej niszczarce przemysłowej. Urobek sukcesywnie przekazywany jest jako odpad papierowy do recyklingu firmie związanej umową z Cyfrowym Polsatem.
  • W Cyfrowym Polsacie stale prowadzimy zbiórkę makulatury oraz selekcję odpadów (np. zużytych tonerów). Wspieramy dobre nawyki, które – w skali przedsiębiorstwa i liczby osób – przynoszą zauważalne zmiany. Drukujemy i kopiujemy dwustronnie, gasimy światła w momencie opuszczania pomieszczenia, wykorzystujemy tryb stand-by pracy komputerów, wyłączamy z gniazdek ładowarki po zakończeniu ładowania, racjonalnie zużywamy wodę oraz rozważnie korzystamy z klimatyzacji.
 • 19 LUFS - jednostka głośności w odniesieniu do pełnej skali

WRÓĆ Wróć do początku strony