KPI

Opis Jednostki 2012 2013 2014(1) 2015 2016(2) 2017
Przychody mln PLN 2 778,1 2 910,8 7 409,9 9 823,0 9 729,8 9 828,6
EBITDA mln PLN 1 032,1 1 046,3 2 738,3 3 685,1 3 640,8 3 617,0
Marża EBITDA % 37,2% 35,9% 37,0% 37,5% 37,4% 36,8%
EBIT mln PLN 789,1 789,9 1 442,4 1 985,8 1 669,3 1 834,0
Zysk netto mln PLN 598,2 525,5 292,5 1 163,4 1 021,0 945,2

 

1) Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.

 

Opis Jednostki 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014(1) 31.12.2015 31.12.2016(2) 31.12.2017
Aktywa razem mln PLN 5 561,3 5 676,2 27 338,7 26 490,1 27 729,3 27 756,0
Aktywa obrotowe mln PLN  1 085,2 1 220,4 3 982,6 4 228,9  3 770,4 3 931,5
Gotówka i inne środki pieniężne mln PLN  270,4 342,2 1 747,9 1 523,7 1 336,7 1 172,0
Aktywa trwałe mln PLN 4 476,1 4 455,8 23 356,1 22 261,2 23 958,9 23 824,5
Kapitał własny mln PLN 2 468,4 3 001,2 9 078,2 10 250,1 11 377,6 12 116,8
Zobowiązania razem mln PLN
 3 092,9 2 675,0 18 260,5 16 240,0 16 351,7 15 639,2
Zadłużenie brutto(3) mln PLN
2 282,1 1 925,0 14 039,2 12 387,9 12 476,7 11 679,8
Pozostałe zobowiązania mln PLN
810,8 750,0 4 348,4 3 852,1 3 875,0 3 959,4
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług/handlowe mln PLN
 472,1 413,21 1 523,0 1 485,4  1 569,5  1 727,3

 

1) Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r. Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem Holding Ltd.
2) Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Obejmuje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązania z tytułu obligacji oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.
Opis Jednostki 2012 2013 2014(1) 2015 2016(2) 2017
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN 781,4 802,7 1 973,9 2 887,7 2 884,7 2 941,4
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln PLN -133,4 -133,8 972,8 -726,6  -1 003,4 -1 573,3
CAPEX(3) mln PLN -91,2 -122,9  -335,4  -583,1  -590,4  -739,1
Płatności dot. częstotliwości telekomunikacyjnych mln PLN  –  -482,3  -118,7  -268,5  -120,7
Akwizycje(4) mln PLN  -45,7  -64,3  1 800,4  -29,5  -144,4  -729,3
Środki pieniężne netto z działalności finansowej mln PLN
 -653,3  -596,5  -1 542,9  -2 386,7  -2 070,8  -1 527,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu mln PLN
270,4 342,3 1 747,9 1 523,7 1 336,7 1 172,0

 

1) Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Wydatki inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i i wartości niematerialnych.
4) Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne oraz nabycie udziałów/akcji w jednostkach stowarzyszonych.
Opis Jednostki 2012 2013 2014(1) 2015 2016(2) 2017
Marża EBITDA(3) % 37,2% 35,9% 37,0% 37,5% 37,4% 36,8%
Marża zysku netto(4) % 21,5%  18,1% 3,9%  11,8%  10,5%  9,6%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)(5) %  10,8%  9,3%  1,1%  4,4%  3,7%  3,4%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)(6) %
 32,0%  21,2%  3,3%  12,8%  9,9%  8,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)(7)  1,0  1,3  1,0  0,5  1,0  1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia(8) % 55,6%  47,1%  66,8%  61,3%  59,0%  56,3%
Dług netto /EBITDA   1,95  1,51  3,2  2,95  3,06  2,91
CAPEX/przychody %
 3,3%  4,2%  4,5%  5,9%  6,1%  7,5%
Dywidenda MLN PLN
102,9 204,7 b/d
Dywidenda na akcję PLN
0,26 0,32 b/d
1) Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
3) EBITDA/przychody ze sprzedaży.
4) zysk netto/przychody ze sprzedaży.
5) zysk netto/aktywa ogółem.
6) zysk netto/(kapitał własny – zysk netto).
7) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące.
8) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem.
Opis Jednostki 2012* 2013* 2014* 2015 2016 2017
Łączna liczba RGU(1) jedn. n/d 16 447 334 16 482 031 16 469 696 16 524 936 16 522 597
Łączna liczba kontraktowych RGU na koniec okresu jedn. 11 735 100 11 978 807 12 347 828 12 614 703  13 254 598  13 685 044
Płatna telewizja jedn.  3 994 875  4 212 323  4 391 702  4 503 320  4 766 429  4 942 640
Multiroom jedn.
 510 617 719 935  844 809  936 307  1 021 720  1 099 582
Telefonia komórkowa jedn.   6 979 590  6 778 675  6 587 915  6 516 643  6 730 427  6 932 676
Internet jedn.  760 635  987 809  1 368 211  1 594 740  1 757 742  1 809 728
Liczba klientów(2) na koniec okresu jedn.
 6 313 423  6 287 658  6 137 531  5 916 103  5 882 804  5 776 598
ARPU na klienta(3) PLN
 93,6  88,5 85,9  87,3  88,7  89,0
Churn(4) % 8,4%  9,2%  9,1%  10,0%  8,3%  8,8%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta jedn.
 1,86  1,91  2,01  2,13  2,25  2,37
Łączna liczba przedpłaconych RGU na koniec okresu jedn.
n/d 4 468 527 4 134 203 3 854 993 3 270 338 2 837 553
Płatna telewizja jedn.
n/d 77 771 122 787 31 972 79 306 79 561
Telefonia komórkowa jedn.
n/d 4 171 810 3 792 978 3 591 736 2 972 443 2 579 613
Internet jedn.
n/d 218 946 218 438 231 285 218 589 178 379
ARPU na RGU(5) PLN
n/d 18,2 17,7 18,3 18,6 19,9

 

1) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
2) RGU (revenue generating unit) – pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
3) ARPU na klienta – Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect).
4) Churn (współczynnik odejść lub odpływu) – rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
5) ARPU na RGU – średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect).
* Prezentowane wskaźniki operacyjne (KPI) za 2012, 2013 i 1Q’2014 mają jedynie charakter informacyjny oraz przedstawiają, jaki wpływ na wyniki operacyjne Grupy miałyby wyniki operacyjne Polkomtelu, nabytego 7 maja 2014 roku, gdyby wchodził w skład Grupy Polsat w tych okresach. Wskaźniki te zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też nie przedstawiają rzeczywistych wyników operacyjnych Grupy za dany okres.
Opis Jednostki 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Łączny udział w oglądalności(1) % 20,54% 21,14% 23,67% 24,64% 24,76% 24,46%
POLSAT (kanał główny) % 15,71% 13,51% 13,30% 13,21% 13,19% 12,34%
Kanały tematyczne % 4,83% 7,63% 10,37% 11,43% 11,57% 12,12%
Udział w rynku reklamy(2) % 23,20% 23,60% 25,10% 25,80% 26,70% 27,20%
Rynkowe wydatki na reklamę telewizyjną(3) mln PLN
3 665,2 3 607,9 3 820,0 4 014,4 4 067,9 4 141,8

 

1) NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba.
2) Szacunki własne na podstawie danych Starcom.
3) Starcom, reklama spotowa i sponsoring.
WRÓĆ Wróć do początku strony