Kontrolujemy nasz wpływ na środowisko

W Grupie Cyfrowy Polsat nie zapominamy o naszym wpływie na środowisko. Kontrolujemy zużycie surowców i oszczędzamy energię elektryczną. Skutecznie zarządzamy odpadami i wszędzie, gdzie to możliwe przekazujemy je do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. Badamy również wpływ naszych urządzeń nadawczych na otoczenie.

Istotne obszary wpływu środowiskowego Grupy Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat Polkomtel Telewizja Polsat
Zużycie surowców V V V
Energia V V V
Zarządzanie odpadami i recykling V V V
Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie X V X

Sposób zarządzania

Nasza fabryka dekoderów InterPhone Service posiada certyfikaty ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego oraz PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego wydane przez Polskie Centrum Certyfikacji. Polkomtel dysponuje certyfikatami potwierdzającymi szczególną dbałość o wysoką jakość oferowanych usług (ISO 9001:2008) oraz odpowiedzialność ekologiczną firmy (ISO 14001:2004).
Od 2014 roku w Polkomtelu obowiązują cele środowiskowe, których przestrzeganie stało się ważnym elementem strategii spółki. Ekologiczne priorytety spółki to:

  • wprowadzanie na rynek produktów spełniających wymagania stosownych norm i przepisów,
  • osiąganie co najmniej wymaganych przez prawo poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz produktów w opakowaniach,
  • sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, spalania gazu lub kogeneracji w ilości co najmniej wymaganej przez prawo,
  • racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną,
  • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko innych istotnych aspektów środowiskowych.

Firma zobowiązała się do systematycznego podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska, ciągłego doskonalenia procesów i redukcji negatywnego a wzmocnienia pozytywnego wpływu na środowisko oraz spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących aspektów środowiskowych.

W Cyfrowym Polsacie regularnie monitorujemy zgodność naszych działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym możemy podlegać. W razie potrzeby kontaktujemy się z odpowiednimi władzami i współpracujemy z nimi przy monitorowaniu zgodności naszych działań z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, według naszej wiedzy, nie toczą się przeciwko nam żadne postępowania dotyczące niezgodności z przepisami środowiskowymi.

ŁAŃCUCH DOSTAW [GRI 102-9]

Produkcja sprzętu, konserwacja sieci, utrzymanie biur czy nadawanie sygnału telewizyjnego wymagają od nas codziennej współpracy z setkami firm z Polski i z zagranicy. We wszystkich spółkach Grupy Cyfrowy Polsat obowiązuje „Procedura Planowania zakupów i wyboru dostawców”. Chcemy, aby nasz łańcuch dostaw był maksymalnie efektywny, a jego jednolita i spójna organizacja wspierała optymalizacje w obszarze kosztów i minimalizowała nasz negatywny wpływ na środowisko.

 

R5_lancuch
WRÓĆ Wróć do początku strony