Słownik

ARPU
średni miesięczny przychód wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym
BTS
BTS (Base Transceiver Station)/stacja bazowa/nadajnik/eNodeB/nodeB - urządzenie wyposażone w anteny nadawczo-odbiorcze, łączące terminal ruchomy (np. telefon komórkowy, router mobilny) z częścią transmisyjną sieci telekomunikacyjnej. Stacja bazowa wykorzystuje pojedynczą technologię (2G, 3G lub LTE) na wyodrębnionej nośnej (bloku częstotliwości z wyodrębnionego zakresu pasma). Stacja bazowa nie powinna być mylona z lokalizacją (ang. site).

Lokalizacja /site/maszt/wieża lub konstrukcja dachowa - pojedyncza konstrukcja stalowa zlokalizowana w wyodrębnionym regionie geograficznym, zapewniająca możliwość instalacji jednej lub kilku stacji bazowych celem dostarczenia sygnału radiowego do terminali ruchomych użytkowników końcowych w obrębie tego regionu.
CHURN
rozwiązanie umowy z klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów tym 12 miesięcznym okresie
DEKODER
urządzenie przetwarzające zakodowany sygnał cyfrowy w sposób umożliwiający jego odbiór za pomocą odbiornika telewizyjnego. Powszechnie stosowane do odbioru płatnej telewizji satelitarnej
DYWIDENDA
część wypłacanego przez spółkę zysku, która jest wypłacana posiadaczom akcji
EBITDA
definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek współkontrolowanych
Global Reporting Initiative (GRI)
międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm
INTERESARIUSZE
osoby bądź grupy osób zainteresowanych działalnością organizacji, mające wpływ na organizację, jak i te będące w obszarze jej oddziaływania
Klient
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
LTE
technologia transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, charakteryzująca się w porównaniu do tradycyjnych technologii wielokrotnie wyższą szybkością przesyłania danych, większą pojemnością sieci i mniejszymi opóźnieniami. Jest to obecnie najnowocześniejszy i najszybszy Internet mobilny na świecie.
ŁAD KORPORACYJNY
zbiór zasad dotyczących udziałowców, organów spółki i ich członków opisujący ich relacje zewnętrzne i wewnętrzne
ŁAŃCUCH DOSTAW
przepływ materiałów, produktów, usług i/lub pieniędzy odbywający się od pojawienia się koncepcji produktu/usługi aż do momentu konsumpcji przez klienta i otrzymania zapłaty przez uczestników procesu
RAPORT NIEFINANSOWY
raport obejmujący kwestie z obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, prezentujący skondensowany obraz zarządzania wraz z wynikami odpowiedzialnego prowadzenia biznesu
RGU (Revenue Generating Unit)
pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
SESJA DIALOGOWA
spotkanie z kluczowymi interesariuszami, zewnętrznymi i wewnętrznymi, podczas którego przekazują oni informacje, opinie oraz prośby w stosunku do organizacji
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
(ang. Corporate Social Responsibility, CSR) zgodnie z normą PN-ISO 26000, jest to odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach
standard AA1000SES
standard opracowany przez Institute of Social and Ethical AccountAbility stanowiący wtytczne dla strategicznego zarządzania organizacji i jej działalności w obszarze społecznym i etycznym
UDZIAŁ W OGLĄDALNOŚCI
Grupa telewidzów oglądających konkretny kanał w danym okresie, wyrażona jako odsetek wszystkich oglądających telewizję w danym czasie.
UDZIAŁ W RYNKU REKLAMY
Udział przychodów z reklamy i sponsoringu danego podmiotu w całkowitych przychodach z reklamy telewizyjnej w Polsce
USTAWA O RACHUNKOWOŚCI
polski akt prawny określający zasady rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej
WOLONTARIAT PRACOWNICZY
podejmowanie i wspieranie przez organizację działalności charytatywnej, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez nią osób, na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji
WSKAŹNIKI GRI
wskaźniki, ukazujące dane ekonomiczne, środowiskowe oraz obejmujące społeczne aspekty funkcjonowania organizacji

Brak wyników