Przewiń do treści

Zarządzanie CSR i komunikacją

[UoR - Kluczowe wskaźniki efektywności]Kluczowe liczby

Tworzenie raportu

  • 0

    interesariuszy zewnętrznych, reprezentujących 20 różnych podmiotów (sesja dialogowa zgodna z międzynarodowym standardem AA1000SES),

  • 0

    przedstawicieli kadry zarządzającej oraz liderów wybranych projektów

  • 0

    pomysły dotyczące dobrych praktyk

[GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, GRI 102-56]Transparentna komunikacja

Pierwszy raport społeczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, opisujący nasze działania od stycznia 2016 do grudnia 2017 to publikacja powstała zgodnie ze Standardem Global Reporting Initiative (GRI) oraz znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości. Swoim zasięgiem obejmuje on Grupę Kapitałową Cyfrowy Polsat, a w szczególności dane dotyczące spółek:

CYFROWY POLSAT POLKOMTEL TELEWIZJA POLSAT
Zobacz więcej

[GRI 103-2, GRI 103-3]Odpowiadając na wymogi nowych regulacji

Standardy branżowe i samoregulacje

[GRI 102-12, GRI 102-13]Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach organizacji branżowych, których jesteśmy członkami. Udział w pracach jest dobrowolny, a podejmowane tematy związane są m.in. z rozwojem rynku telekomunikacyjnego, regulacjami rynku mediów oraz ochroną własności intelektualnej. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Etykę działania stawiamy bardzo wysoko – Kodeks Etyki obowiązuje w trzech największych spółkach Grupy (Cyfrowym Polsacie, Polkomtelu i Telewizji Polsat). Dokument określa kwestie uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania.

Odpowiedzialność wobec pracowników

W 2017 roku wdrożyliśmy spójną dla całej Grupy „Politykę Personalną", która została oparta na rozwiązaniach już funkcjonujących i posłużyła do ujednolicenia rozumienia zasad zarządzania personelem zgodnie z wartościami przyjętymi przez Grupę.

Poszanowanie praw człowieka

W Grupie Cyfrowy Polsat wdrożono Politykę różnorodności i poszanowania praw człowieka, a podstawowe zasady i prawa wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy zostały włączone do Kodeksu Etyki oraz Polityki Personalnej Grupy Cyfrowy Polsat.

Działania na rzecz społeczeństwa

Działania społeczne realizuje w naszym imieniu Fundacja Polsat, której misją jest ratowanie zdrowia i życia dzieci. Ramy i zasady działalności określa Statut Fundacji Polsat.

Wpływ na środowisko

Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju. W Polkomtelu od 2014 roku obowiązują cele środowiskowe, których przestrzeganie stało się ważnym elementem strategii spółki. W Cyfrowym Polsacie obowiązują ekozasady, które wskazują na promowane przez spółkę pro-środowiskowe postawy i działania.

Zobacz więcej