Akcje Cyfrowego Polsatu

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku. Poniższa tabela prezentuje charakterystykę wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Seria Liczba akcji Rodzaj Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Wartość nominalna /PLN
A  2.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)  5.000.000  100.000,0
B  2.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)  5.000.000  100.000,0
C  7.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)  15.000.000  300.000,0
D  166.917.501 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)  333.835.002  6.676.700,0
D  8.082.499 Zwykłe na okaziciela  8.082.499  323.300,0
E  75.000.000 Zwykłe na okaziciela  75.000.000  3.000.000,0
F  5.825.000 Zwykłe na okaziciela  5.825.000  233.000,0
H  80.027.836 Zwykłe na okaziciela  80.027.836  3.201.113,4
I  47.260.690 Zwykłe na okaziciela  47.260.690  1.890.427,6
J  243.932.490 Zwykłe na okaziciela  243.932.490 9.757.299,6
Razem   639.546.016  818.963.517 25.581.840,6
w tym:  179.417.501 imienne  358.835.002 7.176.700,0
 460.128.515 w obrocie giełdowym  460.128.515 18.405.140,6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł i składa się z 639.546.016 akcji. Całkowita liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 818.963.517.

Podstawowe dane o akcjach w obrocie giełdowym

Data pierwszego notowania
6 maja 2008 r.
Składowa indeksów
WIG, WIG20, WIG30, WIG-telekomunikacja
Makrosektor/sektor
TECHNOLOGIE/telekomunikacja
Rynek
podstawowy
System notowań
ciągły
International Securities Identification Number
PLCFRPT00013
Kody identyfikacyjne Cyfrowego Polsatu:
GPW
CPS
Reuters
CYFWF.PK
Bloomberg
CPS:PW

Notowania akcji

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu w 2017 roku
  • 1 zmiana 30.12.2016 vs 29.12.2017

  Akcje Cyfrowego Polsatu na giełdzie w 2017 roku
  2017 2016
  Cena akcji na koniec roku PLN 24,86 24,60
  Najwyższa cena w roku PLN 27,80 25,69
  Najniższa cena w roku PLN 23,09 20,09
  Średnia cena w okresie PLN 25,08 23,25
  Średnia dzienna wartość obrotów tys. PLN 13.218 9.210
  Średni dzienny wolumen obrotów sztuk 527.587 398.461
  Liczba akcji na koniec roku sztuk 639.546.016 639.546.016
  Liczba akcji w obrocie giełdowym sztuk 460.128.515 460.128.515
  Kapitalizacja na koniec roku tys. PLN 15.899.144 15.732.832

   

   

  Kapitalizacja Cyfrowego Polsatu od debiutu na GPW (PLN)

  Cyfrowy Polsat pod względem kapitalizacji, która na koniec 2017 roku wyniosła 15,9 mld zł, jest największą spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

  3,6mld
  31.12.2008
  3,6mld
  31.12.2009
  4,4mld
  31.12.2010
  4,7mld
  31.12.2011
  5,7mld
  31.12.2012
  6,9mld
  31.12.2013
  15,0mld
  31.12.2014
  13,4mld
  31.12.2015
  15,7mld
  31.12.2016
  15,9mld
  31.12.2017

  Rekomendacje analityków

  Biura maklerskie pokrywające spółkę:

  Lokalne

  • m Maklerski BDM S.A.
  • m Maklerski BOŚ S.A.
  • m Maklerski BZ WBK S.A.
  • m Maklerski mBanku S.A.
  • m Maklerski PKO BP S.A.
  • Trigon Dom Maklerski S.A.
  • IPOPEMA Securities S.A.
  • Pekao Investment Banking S.A.

  Zagraniczne

  • Berenberg
  • Citigroup Global Markets Inc.
  • Deutsche Bank Securities S.A.
  • ERSTE Group Research
  • Goldman Sachs
  • Haitong Bank S.A.
  • Patria Finance a.s.
  • Raiffeisen Centrobank AG
  • UBS Investment Bank
  • Wood&Company
  Rekomendacje dla akcji Cyfrowego Polsatu wydane w 2017 roku
  Data Instytucja Rekomendacja Cena docelowa(PLN)
  18 grudnia Haitong Bank S.A. Kupuj 27,50
  10 grudnia Dom Maklerski BOŚ S.A Kupuj 27,00
  5 grudnia Goldman Sachs Neutralnie 26,60
  17 listopada UBS Investment Bank Kupuj 30,00
  23 października Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 28,60
  5 października ERSTE Group Research Akumuluj 31,00
  22 września Trigon Dom Maklerski S.A. Kupuj 29,10
  11 września Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 29,50
  5 września Haitong Bank S.A. Kupuj 30,40
  1 września ERSTE Group Research Akumuluj 31,00
  29 sierpnia DM mBanku S.A. Redukuj 24,40
  23 sierpnia DM PKO BP S.A. Kupuj 29,20
  26 lipca Citigroup Global Markets Inc. Neutralnie 27,00
  26 lipca IPOPEMA Securities S.A. Trzymaj 26,00
  25 lipca Deutsche Bank Securities S.A. Trzymaj 28,00
  18 lipca Dom Maklerski BOŚ S.A Trzymaj 26,20
  11 lipca Haitong Bank S.A. Kupuj 30,00
  30 czerwca Pekao Investment Banking S.A. Trzymaj 24,34
  7 czerwca Wood&Co Trzymaj 28,90
  17 maja Dom Maklerski BOŚ S.A Sprzedaj 25,50
  16 maja Goldman Sachs Neutralnie 26,80
  15 maja Dom Maklerski BDM S.A. Akumuluj 28,49
  8 maja Raiffeisen CENTROBANK Kupuj 28,00
  26 kwietnia Wood&Co Kupuj 28,60
  17 kwietnia Goldman Sachs Neutralnie 25,60
  23 marca Berenberg Kupuj 27,50
  23 marca Trigon Dom Maklerski S.A. Kupuj 29,40
  14 marca Citigroup Global Markets Inc. Neutralnie 25,00
  3 marca ERSTE Group Research Akumuluj 26,00
  17 lutego Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kupuj 28,50
  30 stycznia IPOPEMA Securities S.A. Trzymaj 25,00
  27 stycznia DM mBanku S.A. Redukuj 22,30

  Struktura rekomendacji na dzień 31 grudnia 2017 roku

  kupuj/ akumuluj
  56%
  (9 rekomendacji)
  trzymaj/ neutralnie
  38%
  (6 rekomendacji)
  redukuj
  6%
  (1 rekomendacja)

  Cena docelowa na 31 grudnia 2017 roku [PLN]

  minimalna
  24,3
  maksymalna
  31,0
  średnia
  27,7

  Polityka dywidendy

  Dnia 8 listopada 2016 roku Zarząd Spółki przyjął nową politykę dywidendową Spółki w następującym brzmieniu:
  „Nadrzędnym celem strategii Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”, „Grupa Polsat”) jest trwały wzrost wartości Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) dla jej akcjonariuszy. Grupa zamierza ten cel osiągnąć poprzez realizację głównych elementów swojej strategii operacyjnej, ukierunkowanej na:

  1. wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów,
  2. wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych kanałów oraz poprawę profilu widza,
  3. efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej,
  4. efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.

   

  Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny. Aby zapewnić atrakcyjny dla akcjonariuszy poziom rentowności zainwestowanego kapitału, a jednocześnie mając na względzie strategię zmniejszania poziomu zadłużenia Grupy, Zarząd wyznaczył pożądany poziom skonsolidowanego zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, który powinien zostać obniżony poniżej poziomu 1,75x.

  W związku z tym, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. podjął uchwałę o ustaleniu polityki dywidendowej, zakładającej coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją Zarządu, z zastrzeżeniem poniższych zasad:

  1. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 3,2x ale wyższa niż 2,5x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 do 400 mln PLN,
  2. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie równa lub niższa niż 2,5x, ale wyższa niż 1,75x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 25% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy,
  3. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 1,75x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy.

   

  Każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku wraz z rekomendacją, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, z uwagi na fakt, iż znaczną część generowanych zasobów kapitałowych Grupa pozyskuje poprzez dywidendy od swoich spółek zależnych, powyższa polityka oraz rekomendacja Zarządu każdorazowo uwarunkowana będzie sytuacją finansową spółek zależnych oraz Spółki.

  Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki. W szczególności Zarząd Spółki przewiduje modyfikację niniejszej polityki dywidendy po przeprowadzeniu oczekiwanego na rok 2020 refinansowania zadłużenia Grupy Polsat.

  Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2017 roku, przy czym źródłem wypłaty dywidendy będzie zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.”

  Podział zysku Cyfrowego Polsatu za 2016 rok

  Zgodnie z uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku, zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie 578,0 mln zł został podzielony w ten sposób, że na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono 204,7 mln zł, a na kapitał zapasowy przeznaczono 373,3 mln zł.

   

  Historia podziału zysku netto Cyfrowego Polsatu

  115
  33% 0,14
  2007
  271
  74% 0,75
  2008
  232
  66% 0,57
  2009
  884
  0% 0
  2010
  156
  0% 0
  2011
  530
  0% 0
  2012
  429
  24% 0,26
  2013
  177
  0% 0
  2014
  446
  0% 0
  2015
  578
  35% 0,32
  2016
  • zysk netto, w tym
  • wypłacona dywidenda
  x% zysku netto wypłaconej dywidendy x PLN wypłaconej dywidendy na akcję
  • 1 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2011 roku.

  • 2 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku.

  • 3 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2013 roku.

  • 4 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2015 roku.

  • 5 Zysk przeznaczony w całości na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 roku.

  WRÓĆ Wróć do początku strony